STRAWBERRY MILKSHAKE

Traditional strawberry milkshake.